Man skelner mellem to former for begravelseshjælp

  • Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af afdødes og eventuel ægtefælles formue.
  • Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue.

1. Begravelseshjælp, der udbetales uafhængigt af formuen

Begravelseshjælpen efter børn under 18 år udgør 9.200 kr. pr. 1. januar 2018.

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 11.000 kr. pr. 1. januar 2018

Begravelseshjælp efter personer, der er født før 1. april 1957, udgør mindst 1.050 kr.

2. Begravelseshjælp, der udbetales beregnet på afdødes og eventuel ægtefælles formue

Begravelseshjælpen efter personer over 18 år kan maksimalt udgøre 11.000 kr. pr. 1. januar 2018. Dette beløb nedsættes med det beløb, formuen overstiger visse grænser:

  • Hvis afdøde efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2018: 36.100 kr.
  • Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger: 47.100 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).
  • Hvis afdøde hverken efterlader ægtefælle (eller registreret partner) eller børn under 18 år, er formuegrænsen pr. 1. januar 2018: 18.400 kr.

Der udbetales ingen begravelseshjælp, hvis formuen overstiger 29.400 kr. (bortset fra de 1.050 kr., der altid udbetales efter personer, der er født før 1. april 1957).

Formueberegning

Begravelseshjælpens størrelse beregnes efter formuen på dødsdagen. De oplysninger om afdødes formue, ‘Udbetaling Danmark’ skal bruge for at beregne hjælpen, svarer til de oplysninger, der skal skaffes til skifteretten.

Formuen omfatter også formuerettigheder som engangsudbetalinger, der udbetales til boet eller den efterlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet fra f.eks. ATP, forsikringer og pensionsordninger. Engangsudbetalinger indgår i beregningen efter fradrag af eventuel skat.

Når afdøde efterlader ægtefælle eller registreret partner, er det ægtefællernes samlede formue og formuerettigheder, inklusiv særeje, der lægges til grund.

En eventuel efterlevelseshjælp i medfør af lov om aktiv socialpolitik og løbende pensionsudbetalinger til den efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Udgifter i forbindelse med begravelsen indgår ikke i beregningen.

Fast ejendom, der tjener til familiens bolig, indgår i formueberegningen med den del af friværdien, der overstiger kr. 100.000,00. Fast ejendom kan omfatte såvel helårsbolig som sommerhus, der overvejende benyttes af familien. Hvis familien har både helårshus og sommerhus, indgår den del af den samlede friværdi, der overstiger kr. 100.000,00 i formueberegningen.